BeeGames.eu
Vítejte na našem webu!
Pro zobrazení více zajímavých věcí, zaregistrujte či přihlašte se!
Internet Explorer
Internet Explorer is not supported. Please upgrade to a more modern browser.

Pravidla

1. Ustanovenia serveru
1.1. Je zakázané kopírovať obsah portálu BeeGames.eu zo všetkých jeho platforiem 
a zdrojov.
1.2. Na serveri nie je povolená žiadna reklama, ak vedenie serveru nevytvorí výnimku.
1.3. Všetkým hráčom sa nariaďuje rešpektovať zákony Slovenskej republiky a Českej 
republiky a všetky vyhlášky.
1.4. Hráč je povinný dodržiavať nevulgárnu komunikáciu a rešpektovať ostatných.
1.5. Je prísne zakázané sa komukoľvek, či už hráčom alebo Admin teamu akokoľvek sa 
vyhrážať, snažiť sa ich zosmiešniť, spochybňovať autoritu, uvádzať o ňom nepravdivé 
informácie. Toto pravidlo sa vzťahuje na všetky naše herné, webové a komunikačné 
platformy. V prípade jeho závažnejšieho porušenia je možné, aby bol problém riešený 
príslušným úradom.
1.6. Je zakázané akokoľvek poškodzovať servery, ničiť ho alebo inak technicky naň útočiť.
1.7. Je zakázané akýmkoľvek spôsobom spamovať chaty (Minecraft, Discord, TeamSpeak 3).
1.8. Je prísne zakázané šíriť interné informácie servera, t.z. komplexné informácie 
o plánovaných novinkách, interného chodu teamu, výškach trestov atď.


2. Admin team
2.1. Admin team sa rozumie ako istá skupina ľudí, ktorá dodržuje chod servera, t.j. Owner, 
Team Leader (ďalej ako „Vedenie“), Developer team, Helper team, Builder Team a všetky 
doplnkové skupiny Admin teamu.
2.2. Akékoľvek rozhodnutie vedenia serveru je konečné a nie je proti nemu odvolanie.
2.3. Člen teamu nesmie v akomkoľvek prípade zneužiť svoje právomoci.
2.4. Helper team je povinný doriešiť váš problém. Ak nie je v jeho právomociach doriešiť 
problém plnohodnotne, je oprávnený zavolať svojho nadriadeného, t.j. Elite Helper a vyššie.
2.5. Helper team dohliada na hru a dodržovanie pravidiel serveru BeeGames.eu.
2.6. Žiadny člen Helper a Builder teamu nesmie mať významný post na inom konkurenčnom 
serveri alebo portáli.
2.7. Admin team nie je povinný si uchovávať dôkazy o trestoch alebo iných náležitostiach.
2.8. Členom Admin teamu sa odporúča riešiť problémy s hráčmi výhradne na platformách 
tohto serveru.
2.9. Členom Admin teamu je zakázané sa vyvyšovať akýmkoľvek spôsobom nad hráčmi 
a celkovou komunitou.
2.10. Člen Admin teamu nie je povinný odpovedať na vaše súkromné správy na 
komunikačnej platforme Discord. Je to jeho osobná vôľa.
2.11. Z bezpečnostných dôvodov je potrebné, aby členovia Admin teamu boli súčasťou teamu minimálne 2 mesiace. Ak táto stanovená doba nebude zo strany člena dodržaná, vedenie serveru si vyhradzuje právo takéhoto člena potrestať formou banu na každej platforme, vyhradzuje si právo na odstránenie všetkých štatistík a nastavení hráča, majetku v inventári atď. Pokiaľ bude trest obchádzaný, server bude postupovať podľa interných postupov.
2.12. Vedenie serveru výhradne rozhoduje o návrate člena do teamu v prípade, ak si bývalý 
člen podá písomnú žiadosť o návrat do teamu na e-mailovej adrese servera BeeGames.eu


3. Herné účty a aktivita
3.1. Všetky dáta a herné účty zostávajú majetkom serveru BeeGames.eu.
3.2. V prípade straty dát hráč si nemôže nárokovať na náhradu škody. Ak strata dát bola 
spôsobená zo strany serveru, hráč je povinný oboznámiť o tom server na e-mailovej 
adrese [email protected] a čakať na vyjadrenie zástupcov servera.
3.3. Za stratu hesla server nenesie zodpovednosť.
3.4. Žiadny člen Admin teamu nemá právo od hráča vyžadovať jeho osobné údaje, heslá.
3.5. Je zakázané používať vulgárne používateľské mená, vulgárne názvy postáv. Taktiež je 
zakázané stavať v príslušných minihrách vulgárne znaky, nápisy a stavby.
3.6. Účty hráčov nemažeme z dôvodu uchovania ich údajov pre poskytovanie podpory pri 
procese unregisteru. Unregister sa vykonáva len po overení vlastníka účtu alebo keď sa 
preukáže, že používateľské meno je obsadené a vlastník tohto mena si nárokuje na uvoľnenie 
a zresetovanie štatistík a hesla.
3.7. GDPR - jediné informácie, resp. osobné údaje, ktoré uchovávame sú e-mailová adresa a 
IP adresa. K týmto citlivým údajom má prístup výhradne vedenie serveru a vy. IP adresu 
využívame k identifikácií pri žiadostiach v prípade obmedzenia až zablokovania prístupu na 
základe porušenia pravidiel. E-mail využívame na funkciu automatického vyresetovania hesla 
prostredníctvom webovej stránky.


4. Forma trestov
4.1. O druhu a dĺžke trestu rozhoduje výhradne Admin team serveru.
4.2. Videá a obrázky (screenshoty) považuje za nepreukázateľný materiál. Admin team preto 
podľa vlastného uváženia môže akceptovať alebo odmietnuť poskytnutý materiál, resp. dôkaz.
4.3. Admin teamu sa povoľuje potrestať čokoľvek, čo sa zdá byť podozrivé alebo porušuje 
pravidlá serveru BeeGames.eu.
4.4. O zrušení trestu rozhoduje člen teamu, ktorý trest vytvoril na základe požiadavky hráča 
o zrušení trestu. Zrušiť akýkoľvek trest môže vykonať vedenie serveru bez udania dôvodu.
4.5. Výpis z logu, ktorý nebol upravovaný sa považuje za preukázateľný materiál.
4.6. Hráčovi sa poskytuje právo vlastniť viacero účtov na serveri BeeGames.eu. Pokiaľ 
dostane hráč trest na jeden z jeho účtov právom, zakazuje sa hráčovi hrať na konkrétnej 
platforme, na ktorej trest dostal pod akýmkoľvek menom, ktoré má zaregistrované. V tomto 
prípade sa jedná o obchádzanie trestu. Ak je trest podľa potrestaného nesprávny, resp. 
neprávom udelený, postupuje podľa všeobecného postupu alebo sa informuje prostredníctvom 
e-mailu.
4.7. Vedenie serveru je oprávnené potrestať hráča akýmkoľvek trestom bez udania dôvodu. 
Ak hráč závažne poruší pravidlá, obchádza ich a správa sa neadekvátne, vedenie serveru má 
právo potrestať hráča komunitným banom, t.z. zablokovanie prístupu na všetky platformy, 
ktoré projekt BeeGames.eu spravuje. Hráčovi nie je umožnené požiadať o unban, ak bol 
potrestaný komunitným banom.


5. Platené služby
5.1. Služba sa považuje za akýkoľvek produkt, ktorý si hráč kúpil dobrovoľne.
5.2. Službu, ktorú si hráč kúpi sa považuje za dobrovoľný príspevok na server s cieľom 
udržiavať prevádzku serverov, preto služby nie sú nárokovateľné.
5.3. Vedenie serveru si vyhradzuje všetky druhy platených služieb (napr. VIP) darovať do 
rôznych súťaží a podujatí pre hráčov.
5.4. VIP si môžu nárokovať členovia Admin teamu ako odmenu za ich výkon počas 
posledných 30-tich kalendárnych dní. VIP sa daruje hráčovi, ktorého si člen Admin teamu 
určí alebo daruje do súťaží.
5.5. Pre hráčov s VIP platia rovnaké pravidlá ako pre hráčov bez VIP účtu.
5.6. K predĺženiu VIP účtu môže dôjsť v prípade technických problémov zo strany serveru 
dlhších ako 24 hodín. Do tohto sa nevzťahuje plánovaná odstávka/údržba niektorej našej 
platformy.
5.7. Hráč o VIP prichádza bez nároku náhrady v prípade vypršania doby jeho trvania, 
porušenia pravidiel alebo zániku servera.
5.8. Pokiaľ nastane problém s transakciou a následným pridelením niektorej z platených 
služieb, hráč je povinný túto náležitosť nahlásiť na e-mailovej adrese [email protected]


6. Minecraft server
6.1. Je zakázané akokoľvek zneužívať bugy alebo chyby serveru. Nenahlásenie týchto 
náležitostí sa trestá.
6.2. Všetky modifikácie hráča zvýhodňujú hráča proti ostatným hráčom. Tieto modifikácie sú 
prísne zakázané v plnom rozsahu. Je povolená minimapa, damage indikátor, BetterPvP módy, 
alternatívne klienty (LabyMod, Lunar client).
6.3. Je prísne zakázané teamovať na minihre KitPvP.


7. Záver
7.1. Pravidlami sa zaväzujú všetci hráči a Admin team.
7.2. Vedenie si vyhradzuje právo na akúkoľvek zmenu bez predčasného upozornenia.
7.3. Hraním a používaním služieb serveru BeeGames.eu. hráč automaticky súhlasí 
s pravidlami a spracovaním osobných údajov.
7.4. Pravidlá naberajú účinnosť od 01.04.2021.