BeeGames.eu
Vítejte na našem webu!
Pro zobrazení více zajímavých věcí, zaregistrujte či přihlašte se!
Internet Explorer
Internet Explorer is not supported. Please upgrade to a more modern browser.

Rules

Podstata pravidel a proč je znát

Vítej, poutníku! To je zpráva, kterou Tě budeme doprovázet i na serveru v úvodních zprávách. Stejně tak tomu bude i s pravidly, která Tě budou také doprovázet celou tvou cestou plného dobrodružství a zábavy na našem serveru.

Není divu, že i na našem projektu jsou stanovena pravidla stejně tak, jako všude jinde ve společnosti - ve škole, doma, v práci, na internetu a tak podobně. Pravidla nám (i Tobě) umožňují přesně určit, co je na našem projektu povoleno, anebo naopak zakázáno. Je to tedy velice důležitý text, podle kterého se musí řídit úplně všichni lidé, kteří jakkoliv vystupují v dosahu působení projektu BeeGames.eu, a to na jakýchkoliv platformách (web, Discord, Minecraft server, Instagram, YouTube, TikTok atd.).

Proč je dobré pravidla znát? Jednoduše předejdeš jakýmkoliv sporům a nepříjemným situacím kvůli zbytečnému porušení nějakého z pravidel. Nikdo po tobě nechce, abys je znal/a nazpaměť, ale minimálně jednou přečtené je musí mít každý. Může se to taky hodit v případě, pokud by ses dostal/a do sporu s jiným hráčem. Na pravidla lze jednoduše poukázat a chránit se jimi.

1. Ustanovení serveru

1.1. Je zakázané kopírovat obsah portálu Beegames.eu ze všech jeho platforem a zdrojů. (Minecraft, Discord, web)

1.2. Na serveru není povolena žádná reklama, pokud samotné vedení serveru neudělá výjimku.

1.3. Všem hráčům je nařízeno respektovat zákony Slovenské a České republiky a všechny jejich dané vyhlášky.

1.4. Hráči je zakázáno používat vulgární formu komunikace a je povinen se chovat k ostatním s respektem.

1.5. Po celé síti je zakázáno v jakékoliv formě projevovat nebo propagovat nacismus, rasismus, komunismus, homofobii, xenofobii, jiná radikální hnutí a přesvědčení omezující svobodu a lidská práva.

1.6. Je přísně zakázána jakákoliv forma vyhrožování, či už hráčům, nebo Admin Týmu, dále také uvádění nepravdivých informací o Admin Týmu. Pravidlo se vztahuje na veškeré herní, webové a komunikační platformy. V případě jeho závažnějšího porušení bude problém řešen příslušným správním orgánem.
1.7. Je zakázané jakkoliv poškozovat servery nebo se o jejich poškození pokoušet. Tato daná činnost a pokusy o ní budou následně nahlášeny na Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost.

1.8. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem spamovat chaty. (Minecraft, Discord, web)

1.9. Je přísně zakázáno šířit interní informace projektu, tzv. komplexní informace o plánovaných novinkách, interním chodu týmu, výškách trestů a jiné.

1.10. Komunikace s projektem probíhá výhradně přes samotné platformy projektu, případně přes email na adrese [email protected].

1.11. Komunikace na všech platformách je výhradně v českém a slovenském jazyce.

 

2. Admin Tým

2.1. Admin Tým je skupina lidí, která udržuje chod projektu, t.j. Owner, Developer Tým, Helper Tým, Builder Tým a všechny doplňkové skupiny Admin Týmu. (zkušební členové)

2.2. Jakékoliv rozhodnutí vedení serveru je konečné a nelze se vůči němu odvolat.

2.3. Člen týmu nesmí v žádném případě zneužít svých pravomocí, ani se nad samotnou komunitou povyšovat. Při porušení tohoto pravidla je člen automaticky z týmu propuštěn a v závislosti na vážnosti přestupku mu může být vedením udělen komunitní ban. (viz pravidlo 4.7.)

2.4. Helper Tým je povinný vyřešit Váš problém související s projektem BeeGames.eu. Pokud není v jeho pravomocích daný problém plnohodnotně vyřešit, je oprávněný se obrátit na svého nadřízeného, t.j. Elitní Helper a výše.

2.5. Po vytvoření tiketu na platformě Discord má hráč povinnost obecně uvést členovi Admin Týmu, který daný tiket převezme, co je účelem jeho založení. Aby Váš tiket mohl být plnohodnotně řešen, musí být tato informace uvedena, aby mohl být následně přidělen náležité části Admin Týmu. (Developer Tým, Vedení projektu atd.)

2.6. Žádný člen projektu BeeGames.eu nesmí mít významné postavení na jiném konkurenčním projektu nebo portálu.

2.7. Admin Tým nemá povinnost si uchovávat důkazy o trestech a jiných záležitostech.

2.8. Člen Admin Týmu nemá povinnost řešit Váš problém v osobních zprávách, ani nikde jinde, než na samotné platformě projektu. (Minecraft, Discord)

2.9. Z důvodu bezpečnosti projektu je nutné, aby noví členové byli součástí týmu minimálně po dobu 2 měsíců před jejich odstoupením z týmu. Pokud daný člen tuto dobu před odchodem nenaplní, vedení projektu si nárokuje odebrání přístupu na platformy projektu (Minecraft, Discord, web) pro danou osobu po dobu 2 měsíců. Dále si také vedení vyhrazuje právo na smazání veškerých osobních herních statistik (majetek, inventář atd.). Pokud daná osoba bude trest obcházet, bude mu udělen ban na dobu neurčitou.

2.10. O návratu bývalého člena do Admin Týmu rozhoduje výhradně vedení serveru formou adekvátní žádosti a následně musí daná osoba projít standardní formou náboru projektu BeeGames.eu.

 

3. Herní účty a aktivita

3.1. Veškerá data a herní účty zůstávají majetkem serveru BeeGames.eu.

3.2. V případě ztráty dat si hráč nemůže nárokovat na náhradu škody. Pokud ztráta vznikla ze strany serveru, je hráč povinen obeznámit o tom server přes platformu Discord v části ,,Podpora" nebo na emailové adrese [email protected].

3.3. Za ztrátu hesla na platformě Minecraft nenese projekt odpovědnost.

3.4. Žádný člen Admin Týmu nemá právo vyžadovat od hráče osobní údaje a hesla.

3.5. Je zakázané používat uživatelská jména obsahující vulgaritu. Dále je zakázané ve hře stavět vulgární stavby, znaky a psát vulgární nápisy.

3.6. Admin Tým nemaže herní účty z důvodu uchovávání dat za účelem poskytování podpory při procesu unregisteru. Tento proces se vykonává pro ověření vlastníka účtu a nebo při zjištění, že je hráčské jméno obsazené jiným účtem a skutečný vlastník zakoupeného Minecraft účtu si nárokuje na uvolnění a resetování statistik a hesla.

3.7. GDPR - informace, které si server o hráči archivuje jsou e-mailová adresa a IP adresa. K těmto citlivým informacím má přístup výhradně vedení projektu a samotný hráč. IP adresa je využívána k identifikaci hráče při zablokování přístupu na základě porušení pravidel a následné žádosti o zrušení. E-mailová adresa se využívá na funkci automatického vyresetování hesla prostřednictvím webové stránky BeeGames.eu.

 

4. Forma trestů

4.1. O druhu a délce trestu rozhoduje výhradně Admin Tým projektu BeeGames.eu.

4.2. Videa a obrázky (screenshoty) nemusí být považovány za průkazný materiál o činnosti hráče. Admin Tým může, ale i nemusí, dle svého uvážení poskytnutý materiál přijmout.

4.3. Admin Týmu se dovoluje potrestat veškeré chování, které se jeví jako podezřelé nebo provokativní. Admin Tým má dále povinnost po udělení trestu danou situaci prověřit, případně nechat trest hráči zrušit.

4.4. O zrušení trestu rozhoduje člen týmu, který daný trest udělil na základě požadavku od daného hráče, a to na platformě Discord v části ,,Podpora". Samotné zrušení trestu může vykonat pouze vedení Helper Týmu a výše, a to i bez udání důvodu.

4.5. Výpis z logu, který nebyl upravený, se považuje za prokazatelný materiál o činnosti hráče.

4.6. Hráči je povoleno vlastnit více účtů na serveru BeeGames.eu, je mu však ale zakázáno mezi jednotlivými účty provozovat interakce za účely osobního zisku, t.j. přeposílání kreditů, coinů, odměn atd.

4.7. Vedení projektu je oprávněné trestat hráče bez udání důvodu. Pokud hráč závažně porušuje pravidla projektu a je aktivní hrozbou pro komunitu, má vedení projektu právo na udělení komunitního banu, t.j. automatického odebrání přístupu na veškeré platformy projektu. Hráč nemá právo na žádost o unban, pokud mu byl komunitní ban udělen.

4.8. Pokud hráči bude udělen trest a bude se ho pokoušet obcházet pomocí účtu jiného, bude na tento zmíněný účet udělen permanentní ban, na který se nelze odvolat

4.9. Hráč má právo si zažádat o zrušení trestu do 14 dnů od jeho udělení, a to přes platformu Discord v části ,,Podpora".

4.10. Pokud byl hráči udělen trest za užívání hack klientů, lze zažádat o zrušení, a to s podmínkou podstoupení prohlídky počítače. Pokud je prohlídka úspěšná, bude hráči trest automaticky zrušen. Pokud bude hráči při prohlídce nalezen zakázaný klient nebo jeho pozůstatky, zůstane mu permanentní trest a dále může přijít na další prohlídku až za 90 dní, pokud však vlastní originální (zakoupenou) verzi hry.

4.11. Pokud člen Admin teamu udělí souhlas pro unban, server si vyhrazuje 24 hodin pro zpracování unbanu.

 

5. Placené služby

5.1. Služba (Kredity, VIP)  se považuje za jakýkoliv produkt, který si hráč dobrovolně zakoupil pomocí obchodního portálu BeeGames.eu.

5.2. Služba, kterou si hráč zakoupí, je projektem považována za příspěvek s cílem rozvoje projektu a udržování jeho chodu, a proto nejsou peněžní prostředky nárokovatelné zpět.

5.3. Vedení serveru si vyhrazuje právo darovat druhy placených služeb do různých soutěží a speciálních eventů, probíhajících na platformách projektu BeeGames.eu.

5.4. Členové Admin Týmu si mohou nárokovat službu VIP, jako odměnu za odvedenou práci po dobu 30 kalendářních dnů. VIP následně mohou darovat hráči nebo ho věnovat do některé ze zmíněných soutěží.

5.5. Pro hráče vlastnící VIP platí naprosto stejná pravidla jako pro ostatní hráče.

5.6. K prodloužení VIP účtu může dojít v případě technických problémů ze strany serveru trvajících déle než 24 hodin. Pod pravidlo se nevztahuje dopředu veřejně plánovaná odstávka/údržba některé z našich platforem.

5.7. Hráč přichází o VIP po vypršení doby předem uvedené při zakoupení. Hráč může o VIP přijít bez nároku úhrady za předpokladu porušení pravidel a  naslédného odebrání přístupu na platformy a nebo při zániku samotného projektu.

5.8. Pokud nastane problém s transakcí, tedy dojde k uhrazení služby, ale přesto nebude hráči služba udělena, má hráč povinnost danou záležitost nahlásit na platformě Discord v oblasti ,,Podpora", případně na emailové adrese [email protected].

 

6. Minecraft server

6.1. Je zakázané jakkoliv zneužívat bugy a chyby serveru. Nenahlášení těchto záležitostí se trestá.

6.2. Zakazují se všechny modifikace zvýhodňující hráče proti ostatním hráčům. Tyto modifikace jsou zakázané v plném rozsahu, t.j. veškeré virtuální modifikace (cheat clienty, autoclickery, atd.) a fyzické modifikace (zatížená myš, double a triple click, atd.). Jsou povolené minimapy, damage indikátory, BetterPvP módy a alternativní klienty jako Lunar client, TLauncher, LabyMod, atd.

7. Survival Forest a Oneblock Atlantis

7.1. Na herním módu Survivalu Forest je zakázáno jakkoliv záměrně devastovat volnou krajinu. (levitující stromy, krátery atd.) V opačném případě je nutné krajinu upravit tak, aby nešlo poznat, že se tam kdy těžilo. Jakmile je daná oblast pod ochranou rezidence, lze si jakkoliv krajinu upravovat. V případě, že hráč vlastněnou rezidenci zruší, má povinnost obeznámit o této situaci Admin Tým a ten vrátí stávající přírodu do původního stavu. Dále je zakázáno stavět či jinak upravovat nebo ničit krajinu v bezprostřední blízkosti jiné rezidence za účelem poškození hráče.

7.2. Vlastní majetek se chrání umístěním do rezidence, tím se rozumí to, že jediným platným způsobem ochrany svých staveb či získaných itemů jsou rezidence.

7.3. Je zakázán tzv. TPA killing, tedy posílání žádosti o teleport za účelem zabití hráče. Zároveň se toto pravidlo vztahuje i na vyčkávání v místě spawnu přírody, /nether nebo /theend za stejným účelem poškození nebo zabíjení hráčů.

7.4. Na Survivalu Forest je zakázáno vytvářet warpy na místech, kde je evidentní úmysl neférového zabití hráče. Pod toto pravidlo spadá pod příkazy /home, /res tp.

7.5. Hráč nese zodpovědnost za své úmrtí a vlastněné itemy v zóně, která je určena pro pvp mezi hráči (např. hráčské pvp arény).

7.6. Je zakázáno provozovat výherní automaty, které výhru neobsahují, i přestože je nějaká výhra uvedena v item framu / cedulce či jiné formě textu.

7.7. Při obchodu mezi dvěma hráči, probíhajícím mimo příkaz /trade, projekt nezodpovídá za čestnost zúčastněných.

7.8. Nedovoluje se vlastnit zakázané itemy (bedrock, bariéry ap.). Pokud hráč ví o nějakých takových itemech ve vlastnictví jiného hráče, je povinen toto nahlásit Admin Týmu.

7.9. Je zakázáno na serverové stavby a pozemky umisťovat entity, jejichž jmenovka má propagační charakter (včetně warpů, portů ap.)

7.10.  Platí zákaz prodávání jakýchkoliv herních účtů, obchodování s předměty v jiných hrách a s reálnými penězi.

7.11. Je zakázáno stavět jakékoliv redstone obvody, farmy a tzv. tile entity, čímž se rozumí bloky, které provádějí samostatnou nezávislou činnost (pece, beacon, atd.), které by mohly poškodit server na výkonu. V aktuální chvíli připadá automatické omezení pouze na Dropper, Dispenser a Hopper v hodnotě 15 bloků / chunk. Jiné neautomatické omezení vyhodnocuje následně Admin Tým a nárokuje si smazání dané stavby.

7.12. Je zakázáno podvádět nové hráče nebo jim lhát za jakýmkoliv účelem.

7.13. Admin Tým si nárokuje možnost smazání Vaší rezidence po neaktivitě delší jak 90 dnů, a to po žádosti jiného hráče s rezidencí poblíž, kdy Vaší neaktivní rezidencí blokujete možnost expanze progresu daného hráče. Rozhodnutí o smazání, případném zamítnutí žádosti, provede vedení Admin Týmu. Pokud dojde ke smazání rezidence, nemáte právo na návrat Vašeho majetku.

7.14. Zakazuje se tzv. příkazový spam (opakované odesílání specifického příkazu, které zasílají výslednou zprávu jinému hráči). Zde jsou zahrnuty příkazy jako /pay, /msg, /friends /msg atd.

7.15. Je zakázáno dělat falešné eventy, tedy eventy, které se reálně nekonají nebo jsou tvořeny za účelem okrádat/zabíjet hráče.

7.16. Je zakázáno vytvářet falešné předměty (itemy), které kopírují a nahrazují předměty vytvořené projektem Beegames.eu a jsou označeny oficiální ochrannou známkou.

7.17. Nelze měnit stav účtu, v případě, že je na něm aktivní ban. Tedy po udělení trestu nemá hráč právo požadovat o převod VIP, kreditů a veškerého herního majetku na účet jiný.

7.18. Pro Survival Forest platí, že nether a end se resetují každé 3 měsíce a Admin Tým má povinnost o této události včas hráče obeznámit přes platformu Discord v části ,,Oznámení".

7.19. Na herním módu Survival Forest se v netheru a endu zakazuje funkce létání.

8. KitPvP Minigame

8.1. Na minihře KitPvP Minigame se přísně zakazuje teaming (tzv. pokud hráč specificky a účelně neútočí do určitých hráčů nacházejících se v jeho blízkosti), dále pak také targeting kohokoliv v herním poli (tzv. cílené útočení na specifického hráče nebo člena Admin Týmu). Server nabízí příkaz /duel, pomocí kterého můžete daného hráče vyzvat na souboj a bojovat pouze mezi sebou.

8.2. Pokud Vás člen Admin Týmu uvede do stavu zmražení (freeze), nesmíte opustit minihru ani server a jste povinni se co nejrychleji dostavit na Discord, sekce ,,Čekárna".

8.3. Eventy pořádané Youtuberem Mesiac jsou pod jeho kontrolou, a tedy může manipulovat s pravidly na dané minihře. Po ukončení eventu přicházejí veškerá pravidla sepsaná projektem BeeGames.eu zpátky v platnost.

8.4. Hraním na této minihře souhlasíte s tím, že při konání jakékoliv aktivity od YouTubera Mesiac může nastat situace, kdy nebudete moci hrát na této minihře po nutně nezbytnou dobu určenou samotným YouTuberem, jestliže se nenacházíte na seznamu hráčů, kteří si koupili StudioMoonTV merch a jsou označeni symbolem ✪.

Doplňující pravidla pro Creative Town nejsou stanovena.

Doplňující pravidla pro Event Server nejsou stanovena.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Všemi uvedenými pravidly se zavazují všichni hráči a členi Admin Týmu.

9.2. Vedení si vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu pravidel bez předčasného upozornění.

9.3. Hraním a používáním služeb projektu BeeGames.eu hráč automaticky souhlasí s pravidly projektu a se zpracováním osobních údajů.